فرم عاملیت فروش

صفحه اصلی / فرم ها / فرم عاملیت فروش

مشخصات حرفه ای

نوع و سابقه فعالیت :
مدت :
محدوده جغرافیایی فعالیت :

لطفا نام شرکت و برندهائی که با آنها همکاری میکنید یا همکاری داشته اید ذکر کنید :

امکانات و تجهیزات (با ذکر مالکیت یا استیجاری بودن):

وسیله نقلیه پخش :
تعداد ویزیتور :

مشخصات حساب های مالی

بانک :
شعبه :
شماره حساب جاری :
نام صاحب حساب :
بانک :
شعبه :
شماره حساب جاری :
نام صاحب حساب :
بانک :
شعبه :
شماره حساب جاری :
نام صاحب حساب :