تحقیق و توسعه  را می توان به نوعی ، موتور محرک دنیای کسب و کار در دنیای امروز دانست . بسیاری از تصمیمات اصلی و استراتژیک در شرکتها بر پایه دست آوردهای واحد تحقیق و توسعه شکل می گیرد .

نگاهی به رفتار مصرف سرانه چای در کشور و بررسی تحولات در زمینه تغییر سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان ؛ مبنای رویکرد مبتنی بر الزام در نوآوری ؛ و دستورالعملی اجرائی برای واحد تحقیق و توسعه (   R&D ) این مجموعه بوده است . این واحد در شرکت رویکردهای زیر را دنبال می نماید :

  • ارتقاء کیفیت محصول
  • طراحی محصولات جدید