بازاریابی و فروش

واحد بازاریابی و فروش ، بخشی فعال و کلیدی در شرکت است . این بخش به تشخیص وضعیت و استعداد بازار ؛ شناخت رقبا و تعیین نیاز مصرف‏كنندگان  پرداخته و با انتقال آن به درون سازمان   ؛ بستر مناسبی رابرای تصمیم گیری پیرامون اهداف‏ فروش و ظرفیت هر بازار فراهم می آورد .

بررسی محصولات مورد نیاز بازار ، پیشنهاد قیمت گذاری ، بررسی و انتخاب كانال‏های توزیع و همچنین فعالیت‏های اجرائی  پیشبرد فروش بخشی ازوظائف این واحد  است.